DE BEPALINGEN VAN DIT ARTIKEL GELDEN ENKEL VOOR KLANTEN DIE IN HUN HOEDANIGHEID VAN CONSUMENT IN DE ZIN VAN ARTIKEL VI. 45 E.V. (VERKOOP OP AFSTAND) VAN HET WETBOEK ECONOMISCH RECHT ARTIKELEN VIA DE WEBSHOP VAN VANILLESTOKJES.BE AANKOPEN.

de consument heeft het recht aan Vanillestokjes.be mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de afhaling of levering van het betreffende artikel.

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de afhaling of levering contact opnemen met de Vanillestokjes.be klantendienst via een schrijven of via een e-mail. Gedurende deze termijn dient de klant zorgvuldig om te gaan met de bestelling en de verpakking. De klant dient de artikelen binnen de 20 kalenderdagen vanaf de afhaling of levering op zijn kosten terug te bezorgen aan Vanillestokjes.be, ofwel persoonlijk ofwel via koerier – gelet op de aard van de artikelen – op volgend adres: Oesterstraat 9 8820 Torhout, België. Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle geleverde toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Na ontvangst van de terugname zal Vanillestokjes.be binnen de 14 kalenderdagen de betaalde sommen voor de teruggenomen artikelen terugstorten.

VOORMELD HERROEPINGSRECHT IS NIET VAN TOEPASSING IN DE GEVALLEN DIE EXPLICIET BIJ WET ZIJN VOORZIEN, MET INBEGRIP VAN ZONDER HIERTOE BEPERKT TE ZIJN:

- bij levering van goederen die snel bederven of beperkt houdbaar zijn;
- bij levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

VANILLESTOKJES.BE BEHOUDT ZICH UITDRUKKELIJK HET RECHT VOOR OM VOLGENDE ARTIKELEN NIET TERUG TE NEMEN DAN WEL HIERVOOR EEN VERREKENING TE DOEN:

- gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen;
- artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd of waarvan de verzegeling verbroken is;
- artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt;
- artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.